Uslovi boravka – Rtanj

Uslovi boravka

I UVODNE NAPOMENE

Kupovinom jednog od aranžmana putnik zasniva pravni odnos sa Organizatorom Rtanj Kopaonik d.o.o. Na predračunu – ugovoru koji dobija prilikom kupovine, potpisuje klauzulu – upoznat sam sa uslovima putovanja i u potpunosti ću ih poštovati – i na taj način prihvata ove uslove koji su za Organizatora pravna obaveza i sastavni deo prijave, odnosno Ugovora o organizovanju putovanja. Ovi OPŠTI USLOVI su osnov za razrešenje svih eventualnih sporova i stoga je potrebno da putnik pažljivo prouči taj deo Ugovora.

II SADRŽAJ ARANŽMANA

Sadržaj aranžmana je boravak u „Rtnju“ na Kopaoniku na bazi polupansiona u zimskom periodu i pansiona ili polupansiona u ostalim mesecima po ceni koja je utvrđena ovim uslovima. Sadržaj aranžmana Organizator će u potpunosti ostvariti na opisan način osim u slučajevima vanrednih okolnosti (rat, nemiri, terorističke akcije, elementarne nepogode i sl.)

III REZERVACIJE I UPLATE

Informacije, prijave i rezervacije mogu se izvršiti u prostorijama Rtanj Kopaonik d.o.o. koje se nalaze u Novom Beogradu, Gandijeva 76a, ili na telefone 011- 4111-000 i 065-3218431.

Rezervacija mesta se obezbeđuje samo uplatom avansa u iznosu od 60{10e61592d157db4bbbb71f3e3857b4f4a972e8a682c9ceea8f5ebaf47485cca2} cene aranžmana, u roku od tri dana po izvršenoj rezervaciji.

Celokupan iznos se uplaćuje najkasnije 8 dana pre započinjanja putovanja.

Uplata se vrši na tekući račun Rtanj Kopaonik d.o.o. 205-171073-96.

Pravna lica mogu izvršiti uplatu u tri do šest jednakih mesečnih rata, od kojih prva dospeva pre započinjanja putovanja, uz obavezno sačinjen ugovor.

IV OTKAZIVANjE REZERVACIJE

Ukoliko putnik pismeno otkaže putovanje, Organizator ima pravo na naknadu zbog otkazivanja putovanja i to:

– u intervalu od 30 do 8 dana pre polaska – 30 {10e61592d157db4bbbb71f3e3857b4f4a972e8a682c9ceea8f5ebaf47485cca2}cene aranžmana

– od 1-7 dana pre polaska – 50 {10e61592d157db4bbbb71f3e3857b4f4a972e8a682c9ceea8f5ebaf47485cca2} cene aranžmana

– na dan ili posle početka putovanja 100{10e61592d157db4bbbb71f3e3857b4f4a972e8a682c9ceea8f5ebaf47485cca2} cene aranžmana.

Ukoliko putnik nađe zamenu Organizator zaračunava 5{10e61592d157db4bbbb71f3e3857b4f4a972e8a682c9ceea8f5ebaf47485cca2} cene aranžmana za administrativne troškove.

V OBAVEZE ORGANIZATORA

Rtanj Kopaonik d.o.o. je dužan da se ponaša sa pažnjom dobrog organizatora u izvršenju usluga i snosi odgovornost za neizvršenje usluga ili dela usluga. Organizator isključuje svaku odgovornost u slučaju više sile (tačka II).

VI OBAVEZE PUTNIKA

Putnik je dužan da se u objektu pridržava kućnog reda i da sarađuje sa Organizatorom i davaocem usluga u dobroj nameri. U slučaju nepoštovanja ovih obaveza, putnik odgovara Organizatoru za učinjenu štetu, a Organizator odbacuje svaku odgovornost za štetu koju bi u tom slučaju mogao da pretrpi putnik.

VII REKLAMACIJE

Ako su usluge iz programa nepotpuno ili nekvalitetno izvršene, putnik može zahtevati srazmernu odštetu i to uz predaju pismenog zahteva. Zahtev se podnosi u toku trajanja putovanja na recepciji objekta ili najkasnije u roku od 8 dana po završetku putovanja u prostorijama Rtanj Kopaonik d.o.o. , Novi Beograd, Gandijeva 76a. Naknada po prigovoru moguća je najviše do iznosa cene aranžmana.

VIII POPUSTI

Dete do 2 godine starosti ima besplatan boravak ukoliko koristi isti ležaj sa jednim od roditelja.

Deca od 2 do 10 godina imaju pravo na popust prema cenovniku.

IX BORAVIŠNA TAKSA

Visinu boravišne takse određuje Opština Raška i ona iznosi 120,00 dinara dnevno za odrasle osobe, deca od 7-15 godina plaćaju 60,00 dinara, a deca do 7 godina su oslobođena plaćanja takse.

Posebni uslovi potvrde, promene I otkaza rezervacije:

Svi gosti hotela u sezoni 2020/21 moraju imati rezultate testa ( PCR ili serološki) na COVID 19, ne starije od 72 sata kao uslov ulaska u hotel.

Covid garancija – garantuje povrat uplaćenog iznosa za usluge hotela u celosti, u slučajevima:

  • potvrđenog prisustva korona virusa kod jedne ili više osoba na koje se odnosi rezervacija smeštaja (dokaz pozitivan nalaz PCR testa) za domaće i strane goste
  • zatvaranja granica za strane goste
  • proglašenja vanrednog stanja i zabrane kretanja na teritotiji RS, za domaće i strane goste

Rtanj Kopaonik d.o.o.